Beheersplan kasteeldomein

Het Kasteeldomein van Poeke is herkenbaar als een laat 19de-eeuws adellijk landgoed met geïntegreerde 18de-eeuwse dreefbestanden en draagt de kenmerken van een eeuwenoud domeinbeheer.

Sinds 1 maart 1978 wordt het volledige kasteeldomein omwille van esthetische en wetenschappelijke waarden beschermd als landschap.

Met het oog op het uitvoeren van beheersdoelstellingen werd een beheersplan voor het kasteeldomein opgemaakt. De opstelling van dit beheersplan kwam tot stand na overleg binnen gemeentelijke stuurgroepen, werkgroepen en adviesraden. Vanaf 2001 werd het ten slotte gecoördineerd door de officiële Beheerscommissie Kasteeldomein van Poeke

Het beheersplan heeft een looptijd van 24 jaar (2003-2027). Het tekstdocument vangt in grote lijnen aan met een omvattende identificatie van het gebied en een algemene beschrijving van de historiek, de standplaats en het biologisch milieu, alsook een gedetailleerde beschrijving van de bestaande toestand van het gebouwenpatrimonium, de parkconstructies, de waterlopen en waterpartijen, de tuinruimten, de dreven en wegen, de bosbestanden en de graslanden. Vervolgens worden de beheersdoelstellingen en –richtlijnen in afzonderlijke hoofdstukken en punten beschreven en verantwoord. Deze doelstellingen geven weer welke toestand men wenst te bewaren of te bereiken en op welke manier dat kan gebeuren. Zij worden verantwoord ten overstaan van de waarden van het landschap die aan de grondslag van de bescherming liggen.

De beheersdoelstellingen worden opgesplitst in hoofddoelstellingen en nevendoelstellingen. De hoofddoelstellingen zijn steeds en enkel ten behoeve van het behoud, de verbetering of het herstel van de waarden van het landschap bepaald. Ook de principes van het duurzaam bosbeheer zijn ingeschreven in de hoofddoelstellingen. De nevendoelstellingen bevatten beheersopties die niet vereist zijn voor de essentie van de bescherming, maar die de verwezenlijking van de hoofddoelstellingen niet verhinderen. Uit het beschermingsdossier van 1 maart 1978 kan worden opgemaakt dat het kasteeldomein is beschermd omwille van de wetenschappelijke waarde (cultuurhistorisch, dendrologisch, floristisch, geomorfologisch) en de esthetische waarde (tuinarchitecturaal). De hoofddoelstellingen voor het beheer van het Kasteeldomein beogen dan ook het behoud, de verbetering of het herstel van deze waarden van het landschap die tot de bescherming aanleiding hebben gegeven.

In uitvoering van het beheersplan organiseert het gemeentebestuur van Aalter de jaarlijks terugkerende hakhoutbeheersdagen in het kasteeldomein van Poeke voor vrijwilligers.

Hakhoutbeheer is een noodzakelijke maatregel die een voortzetting is van de oude beheersvorm in het kasteeldomein. Met hakhoutbeheer wordt het op regelmatige tijdstippen afzagen van de bovengrondse boomdelen bedoeld waardoor uit de overgebleven stoven nieuwe scheuten ontstaan.

Door het kappen van de bovengrondse delen wordt meer ruimtelijke variatie verkregen, het belichtingsverschil zorgt voor een grote verscheidenheid van soorten kruidachtige planten.

De gevelde bomen worden door trekpaarden uit de bospercelen gehaald. Dit naar aloude traditie. De bodemstructuur wordt hierdoor minder belast en het werk verloopt vlotter.

Sinds 1 september 2021 is Toerisme Vlaanderen eigenaar van het kasteel(domein) Poeke. Lees meer over het beheersplan van het kasteeldomein op hun website.