Premie hernieuwbare energie

Vraag je premie aan

Tijdens de gemeenteraadszitting op 4 maart 2013 werden een aantal wijzigingen vastgelegd voor de gemeentelijke premie 'hernieuwbare energie'. Het gemeentebestuur wil hiermee technieken die een hoog rendement halen stimuleren en technieken met een relatief laag rendement schrappen uit het premiereglement. Ook wil het gemeentebestuur met de wijzigingen inspelen op de snel evoluerende markt van technieken voor hernieuwbare energie en een aantal nieuwe, veelbelovende systemen in de aandacht brengen.

Vanaf 1 januari 2013 komen volgende zaken in aanmerking voor de gemeentelijke premie:

  • Energieaudit: 250 euro;
  • Zonneboiler met vlakke collectoren: 300 euro;
  • Zonneboiler met vacuümbuiscollectoren: 500 euro;
  • Bodem water – warmtepomp: 1500 euro;
  • Grondwater/water-warmtepomp: 1500 euro;
  • Micro-WKK: 1000 euro;
  • Systeem voor warmteopslag (thermische batterij): 500 euro;
  • Extensief groendak: 31 per m2, met een maximum van 2500 euro. Indien de aanlegkosten (incl. btw) van het groendak lager zijn dan 31 euro per m², wordt de werkelijke kostprijs beschouwd als het premiebedrag

De gemeentelijke premie kan gecumuleerd worden met andere premies.

Opgelet: de premies zijn enkel geldig voor verbouwingen en renovaties zonder E-peileis, niet voor nieuwbouw of verbouwingen/ uitbreidingen met beschermd volume groter dan 800 m³; met uitzondering van een extensief groendak. Nieuwbouwwoningen en grote renovaties met E-peileis krijgen reeds andere financiële stimuli (korting op onroerende voorheffing en premie per E-peilpunt lager dan een door het Vlaams Energieagentschap VEA bepaald E-peil). Meer informatie over de E-peileis.

Hernieuwbare energiebronnen en services

Een energieaudit is het nazicht van de woning door een erkende energiedeskundige (meer specifiek van de gebouwschil, de verwarmingsinstallatie en de productie van warm water) met een gemotiveerd advies als resultaat. Zo krijg je een duidelijk beeld van welke technieken voor jou interessant en haalbaar zijn, met inbegrip van de verschillende terugverdientijden.

Een zonneboiler met vlakke collectoren is een installatie waarbij een vloeistof in meerdere buizen door de collector vloeit, opgewarmd wordt door de zon en vervolgens naar de boiler loopt om het sanitair water op te warmen. Het rendement van dergelijk systeem ligt gemiddeld lager dan een zonneboiler met vacuümbuiscollectoren.

Een zonneboiler met vacuümbuiscollectoren is een installatie met luchtledige buizen waardoor een vloeistof loopt die wordt opgewarmd. Deze installatie is minder onderhevig aan de omgevingstemperatuur door de vacuümbuizen, waardoor ze een hoger rendement haalt dan een systeem met een vlakke collector.

Een bodem/water-warmtepomp is een installatie die warmte op relatief laag temperatuurniveau onttrekt aan de bodem via een verticale of horizontale grondwarmtewisselaar en door middel van een warmtepomp deze warmte op een hoger temperatuurniveau terug afgeeft voor de verwarming van sanitair water en gebouwverwarming.

Een grondwater/water-warmtepomp is een installatie waarmee grondwater opgepompt wordt met een onderwaterpomp. Aan dit grondwater wordt warmte op relatief laag temperatuurniveau onttrokken en door middel van een warmtepomp wordt deze warmte op een hoger temperatuurniveau terug afgegeven voor de verwarming van sanitair water en gebouwverwarming. Het grondwater moet via een retourput terug in dezelfde watervoerende laag gestuurd worden en mag niet met de lucht in aanraking komen.

Een installatie voor micro-WKK (micro-warmtekrachtkoppeling) ziet eruit als een normale condenserende ketel. Maar micro-WKK laat toe om met één enkele energiebron (meestal aardgas) te voorzien in warm waterproductie, verwarming én elektriciteitsproductie voor het hele huishouden. Deze micro-WKK gebruikt de nieuwste condensatietechnieken en combineert ze met een Stirlingmotor. Deze motor zet warmte om in elektriciteit en zorgt ook voor het verwarmen van water voor bad en douche.

Een thermische batterij is een systeem voor warmteopslag, waarbij energie uit warmte tijdelijk wordt geabsorbeerd en opgeslagen d.m.v. een PCM (phase change material), deze warmte kan vervolgens op het juiste moment opnieuw worden aangewend voor woningverwarming en sanitair warm water. Dergelijke thermische batterij kan gecombineerd worden met eender welk systeem voor warmte- of elektriciteitsopwekking. Wanneer je bijvoorbeeld reeds over een zonneboiler beschikt, kan je het rendement aanzienlijk verhogen met een thermische batterij. Wanneer de zon schijnt en je geen verwarming en/of warm water nodig heeft, gaat deze opgewekte warmte niet verloren, maar wordt deze opgeslagen voor later gebruik.

Een extensief groendak is een dak dat bedekt is met planten. De begroeiing van een groendak is samengesteld met plantensoorten die goed bestand zijn tegen wisselende weersomstandigheden zoals vorst, hitte, wind... Een groendak is niet alleen mooi, het is ook goed voor het milieu! Bij extensieve groendaken of 'vegetatiedaken' is de begroeiing beperkt tot mossen, vetplanten en kruiden. Dit type groendak vergt weinig onderhoud en kan aangebracht worden zonder bijkomende verstevigingswerken.

Met één van bovenstaande toepassingen van hernieuwbare energie bespaar je flink op jouw energiekosten, werk je mee aan een duurzaam milieu en stoot je minder CO2 uit, waardoor het broeikaseffect en de opwarming van de aarde wordt teruggedrongen.

Hoe vraag je deze premie(s) aan?

Om de premie aan te vragen bezorg je het aanvraagformulier met de nodige bijlagen aan het gemeentebestuur. Na een gunstige evaluatie en plaatsbezoek door de aangestelde ambtenaar wordt de premie uitbetaald.

Meer informatie over toepassingen van hernieuwbare energie met terugverdientijden en allerlei tips om energie te besparen vind je op de website van het Vlaams Energieagentschap (VEA).